Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчою Конференцією
Тернопільської обласної
ветеранської організації
Асоціації ветеранів
МВС України
протокол № 1
від « 26 » грудня_2003 р.__

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ТЕРНОПІЛЬСЬКУ ОБЛАСНУ ВЕТЕРАНСЬКУ
ОРГАНІЗАЦІЮ АСОЦІАЦІЇ МВС УКРАЇНИ

. Загальні положення

 • Тернопільська обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів МВС України є складовою частиною Асоціації, основним місцевим осередком. Вона підзвітна Асоціації і працює під її керівництвом.
 • В складі Тернопільської обласної ветеранської організації створені такі первинні ветеранські організації:
 1. Ветеранська організація Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області.
 2. Ветеранська організація Борщівського РВ УМВС України в Тернопільській області.
 3. Ветеранська організація Бучацького РВ УМВС України в Тернопільській області.
 4. Ветеранська організація Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області.
 5. Ветеранська організація Заліщицького РВ УМВС України в Тернопільській області.
 6. Ветеранська організація Збаразького РВ УМВС України в Тернопільській області.
 7. Ветеранська організація Зборівського РВ УМВС України в Тернопільській області.
 8. Ветеранська організація Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області.
 9. Ветеранська організація Кременецького РВ УМВС України в Тернопільській області.
 10. Ветеранська організація Лановецького РВ УМВС України в Тернопільській області.
 11. Ветеранська організація Монастириського РВ УМВС України в Тернопільській області.
 12. Ветеранська організація Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області.
 13. Ветеранська організація Підгаєцького РВ УМВС України в Тернопільській області.
 14. Ветеранська організація Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області.
 15. Ветеранська організація Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області.
 16. Ветеранська організація Шумського РВ УМВС України в Тернопільській області.
 17. Ветеранська організація Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області.
 18. Ветеранська організація Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області.
 19. Ветеранська організація апарату УМВС  України в Тернопільській області.
 20. Ветеранська організація ВДАІ  УМВС  України в Тернопільській області.
 21. Ветеранська організація ВДСО УМВС  України в Тернопільській області.

 

1..3. У своїй діяльності обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів МВС
України керується Конституцією України, чинним Законодавством України, нормами
міжнародного права, Статутом Асоціації ветеранів МВС України та типовим положенням
про обласну ветеранську організацію Асоціації ветеранів МВС України, яке затверджено
Конференцією Асоціації.

1.4    Обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів МВС України набуває статусу
юридичної  особи   з   моменту   її  реєстрації  в   обласному   відділенні   юстиції.   Вона
користується відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунок банку, печатку,
штампи, бланки, членські квитки по формі, установленій Радою Асоціації. Вона від свого
імені  набуває  майнові  та особисті  немайнові  права  і  несе  відповідальність  за  їх
дотримання, виступає позивачем та відповідачем у Арбітражному та Третейському суді.

1.5    Повна назва (найменування): Тернопільська обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх справ України.

1.6     Скорочена назва (найменування):   Тернопільська  обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів МВС України.

1.7     Місце знаходження керівних органів обласної   ветеранської організації Асоціації
ветеранів МВС України – м. Тернопіль, вул. Липова, 39

 1. Принципи та основні напрямки діяльності обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України.
 • Обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів МВС України створюєтьс
  відповідно до   вимог  розділу  4   Статуту   Асоціації,   діє   на  засадах   добровільност
  демократичності, законності, гласності, а також рівноправності її членів.
 • У своїй діяльності обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів МВ’
  України підпорядковується    керівним    органам    Асоціації,    виконує   їх    рішення
  розпорядження. Усі основні питання діяльності обласна ветеранська організація вирішу

на Конференції та засіданнях Ради обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України. Постійно діючим організуючим та виконавчим органом діяльності обласної ветеранської організації є Президія Ради обласної ветеранські організації Асоціації ветеранів МВС України.

 1. Мета, завдання та форми діяльності Тернопільської обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів  МВС  України.

3.1   Основною метою обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС
України    є    об’єднання    ветеранів    в    працездатну    структурну    організацію    для
цілеспрямованої роботи по захисту законних прав, соціальних, економічних та інших
спільних інтересів через місцеві органи влади, керівництво органів МВС,   і взаємодію з
іншими організаціями ветеранів та громадськими організаціями.

3.2  Завдання обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України:

сприяння забезпеченню соціального та правового захисту ветеранів війни, праці, органів внутрішніх справ, військової служби та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ України в межах можливого, допомога в покращенні житлових умов, медичного, торговельного, побутового та іншого обслуговування. Визначення ветеранів, яким необхідна невідкладна допомога, та вживання заходів щодо її надання;

вносити пропозиції до Президії Ради Асоціації МВС України щодо ініціювання, розробки і прийняття законів та постанов органами державної влади по вирішенню проблем, які турбують ветеранів, вдосконаленню їх пенсійного та іншого забезпечення;

організація спілкування ветеранів, підтримання їх морального стану, залучення ветеранів до участі в патріотичному вихованні працівників органів внутрішніх справ, дотриманні ними законності у взаємовідносинами з громадянами, направлення їх зусиль на підняття іміджу органів внутрішніх   справ;

приймати активну участь в роботі   Рад наставників;

представляти та захищати права своїх членів в обласних органах влади, органах МВС та їх пенсійних відділах відповідно до чинного законодавства;

здійснювати через колективних членів та інші організації благодійність та милосердя, на основі чого створювати спеціальні фонди;

сприяння залученню ветеранів до посильної трудової діяльності на виробництві, у громадській діяльності.

 • Для виконання  завдань,  зазначених  у  Статуті Асоціації,  обласна ветеранська
  організація Асоціації ветеранів МВС України діє у такому порядку:

організовує роботу щодо залучення матеріальних та фінансових ресурсів через державні та місцеві органи влади;

 

 • взаємодіє з іншими громадськими організаціями у розробці і реалізації програм
  допомоги ветеранам органів внутрішніх справ;
 • проводить роботу для поліпшення соціально-побутових і матеріальних умов
  життя ветеранів, а також сімей загиблих, померлих ветеранів органів внутрішніх справ;
 • бере участь у міжнародному співробітництві, у рамках діяльності Асоціації, з
  організаціями, діяльність яких спрямована проти злочинних проявів;
 • здійснює збір, аналіз, систематизацію та розповсюдження навчально-методичної
  та іншої інформації за напрямками своєї діяльності.

3.4 Для фінансового, матеріального та інтелектуального забезпечення своєї діяльності обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів МВС України створює підприємства, установи та організації з правами юридичної особи згідно з законодавством України. Частина прибутків цих підприємств і організацій спрямовується на виконання статутних завдань, фінансування програм Асоціації та обласної ветеранської організації, Асоціації та обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України, благодійницьку діяльність.

 1. Організаційна структура обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України.

4.1    Обласна   ветеранська   організація   Асоціації   ветеранів   МВС   України,   є
складовою частиною Асоціації. Вона об’єднує ветеранів органів внутрішніх справ на
території Тернопільської області.

До складу обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України організаційно входять керівні органи обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України ( Конференція, Рада обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України, голова Ради, Президія Ради, Ревізійна комісія, та первинні організації, які складають основу Асоціації.

Вищим органом первинної організації є Загальні збори або збори повноважних представників, які обирають Раду первинної організації, яка є керівним органом первинної організації в період між зборами. Рада первинної організації обирає голову Ради, заступників голови та секретаря, які являються керівним органом первинної організації в період між засіданнями ради.

4.2   В обласній ветеранській організації Асоціації ветеранів МВС України
створюються такі первинні організації:

згідно статуту п.4.4, 4.2 це первинні ветеранські організації органів внутрішніх справ районів, районів у містах, міст, ветеранські організації структурних підрозділів апарату МВС України, апаратів управлінь МВС України областей, а також регіональні організації ветеранів органів внутрішніх справ на транспорті, навчальних закладів, які дислокуються на території відповідного регіону.

Обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів МВС України на основі Статуту Асоціації та типового положення про обласну ветеранську організацію Асоціації ветеранів МВС України, розробляє положення про обласну ветеранську організацію Асоціації ветеранів МВС України, яке приймається на Конференції обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України і реєструється в управлінні юстиції області і в разі реєстрації набуває статус юридичної особи.

Первинна організація на основі Статуту Асоціації та цього положення розробляє Положення про первинну організацію, затверджує на Загальних Зборах первинної організації і реєструється в місцевих органах влади за місцем дислокації

 

 1. Правовий статус обласні ветеранські організації Асоціації ветеранів МВС України.

5.1   Для  досягнення  мети  своєї діяльності  обласна  ветеранська  організація користується правом у встановленому порядку:

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;

захищати свої законні інтереси і інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

діяти на підставі Статуту Асоціації, цього Положення, положень, прийнятих керівними органами та затверджених Радою Асоціації;

вносити пропозиції до державних органів влади та врядування з питань соціального захисту ветеранів;

ідейно, організаційно і матеріально підтримувати та здійснювати допомогу іншим об’єднанням громадян;

отримувати від органів державної влади, управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для здійснення своєї мети та завдань;

здійснювати керівництво діяльністю первинних організацій, що входять до складу обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України;

проводити підбір колективних членів обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України;

створювати разом з іншими організаціями спеціальні фонди зі статусом юридичної особи для благодійності та милосердя;

здійснювати заходи щодо збереження пам’ятників та меморіалів захисникам Вітчизни, працівникам органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків, пропаганда славетних бойових та службових традицій органів внутрішніх справ, проведення спільно з керівництвом структурних підрозділів МВС України урочистих заходів з нагоди державних свят, визначних подій та ювілейних дат ветеранів;

формувати апарат керівництва для здійснення повсякденної роботи відповідно до штатного розкладу, затвердженого Радою Асоціації;

засновувати засоби масової інформації та займатися видавничою діяльністю;

розповсюджувати інформацію про власну діяльність та пропагувати її ідеї та мету.

5.2     Обласна ветеранська організація   Асоціації ветеранів МВС України може користуватися    іншими правами, передбаченими законами України.

 1. Членство, права та обов’язки членів обласні ветеранські організації Асоціації ветеранів МВС України.

6.1 Обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів МВС України складається з індивідуальних та колективних членів.

6.2. Індивідуальним членом обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України можуть бути ветерани війни, праці, органів внутрішніх справ, військової служби та пенсіонери Міністерства внутрішніх справ України, які визнають Статут Асоціації, це Положення, виконують обов’язки членів обласної ветеранської організації і беруть участь у її роботі для досягнення статутної мети.

У виняткових випадках за рішенням Президії Ради Асоціації до членів Асоціації можуть бути прийняті й інші особи.

 • Не можуть бути членами обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів
  МВС України особи, засуджені за кримінальні злочини, а також особи, що вчинили
  провини, які плямують звання громадянина України.
 • Прийом в індивідуальні члени обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів
  МВС України здійснюється за рішенням первинної організації на підставі заяви.
 • Колективними членами обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС
  України можуть бути громадські організації, трудові колективи підприємств, установ та
  організацій. Прийом колективних членів до обласної ветеранської організації Асоціації
  ветеранів МВС України проводиться на підставі рішення колективу за рішенням обласних
  ветеранських організацій Асоціації ветеранів МВС України з послідуючим затвердженням
  Президією Ради Асоціації МВС України. Колективні члени беруть участь у діяльності
  обласної   ветеранської   організації      Асоціації  ветеранів   МВС   України   через   своїх
  повноважних представників, вони керуються у своїй діяльності Статутом Асоціації та цим
  Положенням.
 • Колективні члени Асоціації сплачують вступні та членські внески (за винятком
  громадських організацій). Розміри вступних і членських внесків колективних членів
  затверджуються Конференцією Асоціації та використовуються в інтересах відповідної
  ветеранської організації.

У разі припинення членства в Асоціації членські та інші внески не повертаються, якщо Конференція не приймає інше рішення.

6.7. Члени обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України мають
право:

обирати та бути обраними до керівних органів Ради обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України та Ради Асоціації;

представляти інтереси обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України, первинних організацій на правах делегата від цих структур на Конференції Асоціації;

вільно обговорювати на Конференціях обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України всі питання її діяльності, відкрито висловлювати та відстоювати власну точку зору;

брати участь у соціальних та культурних заходах, що проводить Асоціація, обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України та первинні організації;

користуватись матеріальною базою обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України, Ради Асоціації та іншими можливостями для здійснення статутних завдань;

одержувати інформацію про діяльність Асоціації, обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України та первинної організації;

на захист Асоціацією та обласною ветеранською організацією Асоціації ветеранів МВС України свого соціального статусу;

вносити додаткові та цільові внески;

залишити членство в ветеранській організації у передбаченому порядку.

6.8 Члени     обласної  ветеранської  організації  Асоціації  ветеранів  МВС  України

зобов’язані:

дотримуватися   Статуту   Асоціації,   Положення   про   обласну ветеранську організацію Асоціації ветеранів МВС України, брати участь у роботі її структур; виконувати рішення керівних органів Асоціації та взяті на себе зобов’язання.

6.9. Індивідуальними почесними членами обласної ветеранської організації можутьбути ветерани, пенсіонери та військовослужбовці внутрішніх військ за рішенням Ради Асоціації та обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України.

 

 1. Керівні та виконавчі органи обласні ветеранські організації Асоціації ветеранів МВС України.

7.1 Керівними органами обласних ветеранських організацій Асоціації ветеранів МВС України є Конференція членів обласних ветеранських організацій, Рада обласної ветеранської організації та постійно-діючій виконавчий орган – Президія Ради обласної ветеранської організації в складі Голови Президії ( він же Голова Ради), заступників, відповідального секретаря та членів Президії, Ревізійної комісії. В своїй діяльності вони підпорядковані керівним органам Асоціації і підзвітні їм.

7.2. Вищим керівним органом обласних ветеранських організацій Асоціації ветеранів МВС України є Конференції, які проводяться один раз на чотири роки. Позачергові конференції можуть бути скликані на вимогу не менше як однієї третини первинних ветеранських організацій МВС України області. Конференції вирішують такі питання: заслуховують звіти Ради та Ревізійної комісії, визначають головні напрямки роботи відповідно  до  Статуту  Асоціації,     приймають рішення Конференції, затверджують Положення  про  первинні ветеранські  організації,  обирають  відкритим  або таємним голосуванням новий склад Ради та Ревізійної комісії терміном на 4 роки в кількості, яку визначить конференція, вирішують інші питання,   пов’язані з діяльністю ветеранської організації.

7.3. Делегати обираються на загальних зборах первинних ветеранських організацій згідно з нормами, установленими відповідною обласною ветеранською організацією МВС України. Конференції вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більше половини делегатів ветеранських організацій або повноважних представників. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на конференціях.

7.4. Керівним органом  обласної ветеранської організації  Асоціації ветеранів МВС України є Ради ветеранських організацій, які обираються на конференціях терміном на 4(чотири) роки.  Залежно від загальної кількості ветеранської організації Конференції визначають чисельний склад Рад.

Засідання Рад проводиться не менше одного разу на півріччя. Вони вважаються правомочними, коли в їх роботі бере участь не менше двох третин членів Рад. Рішення: визнається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Рад.

7.5.    Ради обласних ветеранських організацій Асоціації ветеранів МВС України:
обирають президію Ради;

управляють поточною діяльністю ветеранських організацій;

розглядають та вирішують питання організаційної, виховної роботи і благодійницької діяльності;

представляють, захищають законні інтереси ветеранських організацій та своїх членів в обласних органах влади, органах самоврядування, обласних управліннях МВ України та їх пенсійних відділах, громадських організаціях та в інших організаціях що; вирішення проблем ветеранів;

вносять пропозиції на розгляд Ради Асоціації щодо прийому до Асоціації колективних членів;

вивчають форми та методи роботи органів об’єднань громадян, які мають відношення до благодійницької діяльності, з метою використання найбільш ефективних із них у своїй роботі;

керують, у межах своєї компетенції, господарською діяльністю відповідно до Положення про обласну ветеранську організацію МВС України.

7.6. Голови Рад обласних ветеранських організацій Асоціації ветеранів МВС України:

обираються на конференціях обласних ветеранських організацій МВС України, які є одночасно головами Президій Рад обласних ветеранських організацій на термін повноважень Рад;

організують роботу Рад, скликають чергові та позачергові засідання Рад;

підписують рішення, прийняті Радами, та організовують їх виконання;

розподіляють обов’язки між заступниками голів та членами Рад;

представляють інтереси ветеранських організацій в органах державної влади, в інших об’єднаннях громадян, органах внутрішніх справ з метою більш повного вирішення проблем ветеранів;

вирішують питання фінансування ветеранських організацій, відкриття рахунків у банківських установах, укладають угоди про співробітництво з іншими організаціями;

у період між засіданнями Рад голови особисто та через своїх заступників здійснюють керівництво, видають накази, розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма членами ветеранських організацій;

голови Рад, їх заступники та секретарі ведуть прийом членів ветеранських організацій та інших громадян, розглядають звернення, заяви ветеранів і приймають по ним рішення.

7.7 Голова Ради обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України:

обирається на зборах обласної ветеранської організації на термін повноваження Ради;

організовує роботу Ради, скликає чергові та позачергові засідання Ради;

розподіляє обов’язки між заступниками голови та членами Ради;

представляє інтереси обласні ветеранські організації в органах державної влади в інших об’єднаннях громадян, управліннях територіальних командувань та військових частинах з метою з метою більш повного вирішення проблем ветеранів;

вирішує питання фінансування обласні ветеранські організації, відкриття рахунків у банківських установах, укладає угоди на співробітництво з іншими організаціями, розпоряджається коштами на основі рішення Ради обласні ветеранські організації;

у період між засіданнями Ради Голова особисто та через своїх заступників і відповідального секретаря здійснює керівництво секцією, видає накази, розпорядження, які є обов’язковими для виконання усіма членами обласні ветеранські організації.

голова Ради, його заступники, секретар та члени Ради ведуть прийом членів обласні ветеранські організації та інших громадян, розглядають звернення, заяви і приймають по ним рішення.

7.8 Первинні організації організаційно входять до складу обласних ветеранських організацій Асоціації ветеранів МВС України, підпорядковані у своїй діяльності їх керівним органам і підзвітні їм.

7.9 Вищим керівним органом первинної організації ветеранів є загальні збори, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Збори заслуховують звіти голів Рад, Ревізійних комісій, ревізорів, обирають їх новий склад, розглядають питання захисту соціальних, економічних, вікових інтересів своїх членів, інші питання діяльності організації. В організації, де нараховується більше 25 членів, обирається Рада і Ревізійна комісія в кількості, що визначається зборами, терміном на 4 роки, а там, де менше 25 членів, обирається голова, заступник голови і ревізор терміном на 4 роки. Збори правомочні, якщо в їх роботі бере участь більше половини членів організації, які стоять на обліку. Постанови зборів вважаються дійсними, якщо за їх прийняття проголосувала більшість присутніх членів організації.

7.10  У  період  між  зборами  первинні  організації керівним  органом  є  Рада
первинної організації. Засідання Ради проводиться по мірі необхідності, але не менше одного разу на місяць. Засідання Ради визначається правомочним коли в її роботі бере
участь не менше двох третин членів Ради. Рішення визнається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менше двох третин присутніх членів Ради.

Структуру, форми і методи своєї роботи кожна первинна організація може визначати

самостійно.

 • Рада первинної організації дійснює керівництво поточною роботою первинної

організації;

проводить роботу по прийому індивідуальних членів;

веде персональний облік ветеранів по категоріями за установленою формою;

виявляє турботу про ветеранів, сприяє покращенню побутових умов, медичного обслуговування у першу чергу інвалідів, осіб похилого віку, вдів ветеранів та інших, що опинилися у таких умовах та вживає заходів щодо вирішення їх питань;

здійснює заходи щодо збереження пам’ятників та меморіалів захисникам Вітчизни, працівникам органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків, пропаганду славетних бойових та службових традицій органів внутрішніх справ, проведення спільно з керівництвом структурних підрозділів МВС України урочистих заходів з нагоди державних свят, визначних подій та ювілейних дат ветеранів;

в інтересах соціального захисту ветеранів тісно взаємодіє з місцевими органами влади, органами внутрішніх справ, пенсійними відділами, керівництвом органів внутрішніх справ регіонів де знаходиться первинна організація;

вживає заходи щодо надання матеріальної допомоги ветеранам через відповідні органи та керівництво правоохоронних органів;

7.12 Голова Ради первинної організації:

здійснює керівництво первинною організацією і Радою;

представляє інтереси первинної організації та її членів у органах місцевої влади, місцевих органах МВС, органах самоврядування, адміністраціях підприємств, та домагається здійснення конкретних заходів щодо соціального захисту ветеранів;

звітує про свою діяльність перед зборами первинні організації та Радою обласні ветеранські організації;

разом з заступниками, членами Ради веде особистий прийом ветеранів та членів їх сімей, розглядає звернення та заяви приймає щодо них рішення, вирішує інші питання діяльності первинні організації. Питання фінансової діяльності вирішує через Раду ті Голову Ради обласні ветеранські організації, підзвітної їм у витратах виділених коштів.

7.13.      Норми обрання повноважених представників на збори обласної ветеранської організації, а також первинних організацій визначається рішенням відповідної Ради. При цьому   слід  дотримуватися   щоб  до   складу   повноважених   представників обиралися ветерани різних категорій, передбачених в законах про їх статус.

7.14.    Ревізійні комісії обласних ветеранських організацій Асоціації ветеранів МВС   України,       ревізійні   комісії,   ревізори   первинних   ветеранських   організацій здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю, обліком, зберіганням та використанням матеріальних цінностей ветеранських організацій, якими вони обрані.

Ревізійні комісії на своїх засіданнях обирають голову і заступника голови терміном   на 4 роки. У своїй діяльності Ревізійні комісії, ревізори підзвітні відповідно Конференції обласної ветеранської організацій Асоціації ветеранів МВС України, зборам первинних ветеранських організацій.

Ревізійні комісії, ревізори проводять перевірки фінансово-господарської діяльності за дорученням Конференції Асоціації, конференцій обласних ветеранських організацій МВС України, загальних зборів первинних ветеранських організацій та за власною ініціативою.

Засідання Ревізійної комісії проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання Ревізійної комісії є правочинними, якщо в ньому беруть участь всі члени комісії. Рішення приймаються більшістю голосів, поданих членами комісії.

Члени Ревізійних комісій можуть брати участь у засіданнях відповідних рад із  правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія про висновки річних звітів обласної ветеранської організації доповідає Ревізійній комісії Асоціації.

  

 1. Майно та кошти обласних ветеранських організацій

Обласна ветеранська організація Асоціації ветеранів МВС України може
мати   у   власності   кошти   та   інше   майно,   необхідне   для   здійснення   її   статутної
діяльності. Обласна ветеранська організація набуває право власності на кошти та інше
майно, передане їй  членами обласні ветеранські організації у  встановленому  порядку,
набуте  від внесків членів,’ пожертвуване громадянами,  підприємствами,  установами,
організаціями, а також інше майно, придбане за рахунок власних коштів чи набуте
на інших підставах.

8.1.Кошти обласної ветеранської організації складаються з:

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги;

безповоротної допомоги підприємств, установ, акціонерних та комерційних структур, благодійних та інших організацій;

вступних та членських внесків колективних членів Асоціації;

добровільних   внесків  і  пожертвувань  юридичних  та  фізичних  осіб,  надходжень  від

різних спонсорів та статутної діяльності Асоціації;

інших надходжень, які не забороняються законом.

Право розпоряджатися грошовими коштами мають Ради всіх рівнів. Оперативне управління майном та коштами здійснюють голови, а у разі їх відсутності – заступники голів Рад.

Використовуються кошти на виконання статутних завдань, організаційно-масові заходи,   заохочення  ветеранів,   які   активно   працюють   у    ветеранській     організації,   на

матеріальну допомогу членам організації, на благодійні цілі та на утримання      штатного апарату.

8.2.Ветеранські організації Асоціації можуть мати у власності будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, обладнання та інше майно, необхідне для виконання статутних завдань, яке безкоштовно передається їм органами державної влади імісцевими органами самоврядування та іншими організаціями згідно з чинним законодавством, а також майно, придбане за рахунок власних коштів. Ветеранські організації здійснюють право володіння, користування і розпорядження цим майном самостійно.

8.3. Обласні ветеранські організації Асоціації ветеранів МВС України, створені ними установи, організації та засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах Державної податковоїінспекції,вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.4. Обласна ветеранська організація в господарсько-фінансовій діяльності підзвітна
Раді Асоціації.

 1. Порядок внесення змін до Статуту та положення про обласну

ветеранську організацію Асоціації ветеранів МВС України.

Пропозиції щодо внесення змін до Статуту та Положення про обласну ветеранську організацію Асоціації ветеранів МВС України мають право вносити члени Асоціації, які обговорюються в Радах та на Конференціях обласних ветеранських організацій і в установленому порядку подаються в Раду Асоціації. За пропозицією Ради Асоціації вони вносяться на розгляд Конференції Асоціації. Асоціація про зміни до статуту в 5-денний термін повідомляє Міністерство юстиції України

 1. Припинення діяльності обласної ветеранської організації

10.1 Припинення діяльності обласної ветеранської організації Асоціації
ветеранів МВС України здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

10.2. Ліквідація   проводиться   за   рішенням   Конференції Асоціації, Ради Асоціації,    Ревізійної    комісії    Асоціації    або    за    рішенням    суду    у випадках, передбачених    законодавством    України. Ліквідаційна    комісія    призначається тим органом,   який   прийняв   рішення   про   ліквідацію   обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України.

10.3. 3 дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо  управління   справами  обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України.

10.4. У разі ліквідації обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів
МВС України питання про кошти та майно обласної ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України вирішує ліквідаційна комісія.

10.5. Ліквідація   обласної ветеранської організації   Асоціації ветеранів МВС України вважається   завершеною   з   моменту   внесення даних про   це   до державного реєстру .

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *